نویسنده = ������������ ��������
عوامل مؤثر بر میزان رضایت از زندگی سالمندان تهرانی

دوره 5، شماره 16، شهریور 1397، صفحه 101-126

10.22054/rjsw.2018.11706

نسیبه زنجری؛ اعظم الملوک الساق؛ رسول صادقی؛ مهسا نوری


عوامل مرتبط با خشونت خانگی علیه زنان در تهران

دوره 4، شماره 14، دی 1396، صفحه 37-66

10.22054/rjsw.2017.10263

رسول صادقی؛ مریم ویژه؛ نسیبه زنجری