نویسنده = ������������ ��������
طراحی مدل موانع ازدواج معلولین در ایران با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

دوره 5، شماره 18، دی 1397، صفحه 85-132

10.22054/rjsw.2020.48423.359

محسن نیازی؛ زهرا صادقی آرانی؛ حدیث ابراهیمی؛ اعظم حیدری