بررسی رابطه بین اوقات فراغت و نشاط اجتماعی در شهر اصفهان.

ریحانه تمیزی فر؛ خیام عزیزی مهر

دوره 2، شماره 6 ، دی 1394، ، صفحه 207-232

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.7898

چکیده
  چکیده اوقات فراغت اشاره به زمانی فارغ از کار و اشتغال دارد که افراد می‌توانند به‌ دور از مشغله‌های کاری و بنا بر میل خود از آن استفاده کنند. نحوه گذران اوقات فراغت تأثیر فراوانی بر ابعاد مختلف زندگی فردی دارد که پیامدهای اجتماعی مهمی به بار می‌آورد، ازجمله نشاط اجتماعی که میزان آن بسته به نحوه گذران اوقات فراغت می‌تواند کم یا زیاد ...  بیشتر