نویسنده = ���������� �������� ��������
بررسی رابطه بین اوقات فراغت و نشاط اجتماعی در شهر اصفهان.

دوره 2، شماره 6، دی 1394، صفحه 207-232

10.22054/rjsw.2017.7898

ریحانه تمیزی فر؛ خیام عزیزی مهر