نویسنده = ������������������ ����������
مطالعه تطبیقی تقدیرگرایی در افراد دارای معلولیت و افراد غیر معلول در شهر یزد

دوره 7، شماره 25، آذر 1399، صفحه 71-100

10.22054/rjsw.2021.63387.527

سیدرضا جوادیان؛ پیمان فتحی؛ نسرین بابائیان؛ مهناز فرهمند