نویسنده = �������������� ������������
مقایسه اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی و ذهن آگاهی بر احساس انسجام در نوجوانان دختر شهر تهران

دوره 7، شماره 25، آذر 1399، صفحه 101-131

10.22054/rjsw.2021.62370.510

نسرین ترابی صائین؛ شعله لیوارجانی؛ معصومه آزموده؛ اکبر رضایی