نویسنده = ���� ���������� ������ ��������
راهبردهای مبتلایان اچ آی ی/ایدز برای مدیریت زندگی پس از بیماری

دوره 6، شماره 22، اسفند 1398، صفحه 37-78

10.22054/rjsw.2021.59558.484

علی احمد رفیعی راد؛ محمود شهابی؛ علی اکبر حق دوست؛ شیرین احمدنیا