نویسنده = ���������� �������� ��������������������
بازنمایی سبک‌های مدیریت و راهبردهای حل تعارض در قرآن کریم

دوره 5، شماره 17، مهر 1397، صفحه 151-190

10.22054/rjsw.2018.11896

فاطمه سیفعلی‌ئی؛ سهراب مروتی؛ سیدمحمدرضا حسینی نیا