نویسنده = فرجی، هوشنگ
تعداد مقالات: 1
1. رابطه مشارکت اجتماعی با پیشگیری اجتماعی از جرم

دوره 3، شماره 11، بهار 1396، صفحه 85-121

10.22054/rjsw.2017.9652

اصحاب حبیب زاده؛ هوشنگ فرجی