نویسنده = جاجرمی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل مفهوم خانواده در زوجین متقاضی طلاق بر اساس نظریه داده بنیاد

دوره 4، شماره 15، بهار 1397

10.22054/rjsw.2018.10952

زینب شاه بختی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ جعفر حسنی؛ محمود جاجرمی